Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2697383
(11)  Číslo patentu  29916 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12714746.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2697383 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1101147 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12P 7/10  C12P 7/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2012/000108 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/140332 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IFP Energies nouvelles; 1 & 4 avenue de Bois-Préau, 92500 Rueil-Malmaison; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROPARS, Marcel; 11 lot Foucher et Madeleine, F-91120 Palaiseau; FR;
AYMARD, Caroline; 39 rue Sainte Hélène, F-69002 Lyon; FR;
DASTILLUNG, Réjane; 8 Imp des Cytises, 69005 Lyon; FR;
MENIR, Sandra; 38 rue Jules Ferry, F-95500 Gonesse; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob výroby etanolu z celulózovej alebo lignocelulózovej biomasy zahrnujúci recirkuláciu etylového lúhu pochádzajúceho z fermentácie pentóz 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2023 
   Maximálna platnosť do  27.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2697383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2697383
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.03.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.03.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2697383
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 17.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 2697383
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku