Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2686005
(11)  Číslo patentu  28855 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12711461.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2686005 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201130381 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 38/44  A61K 9/107  A61K 9/48  A61K 9/70  C12N 9/00  A61P 21/02  A61P 25/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/051252 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/127381 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr Healthcare España, S. L.; Escoles Pies 49 pral., 080 17 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUELO RIU, Carlos; Escoles Pies 49 pral., E-08017 Barcelona; ES;
DUELO RIU, Juan José; Escoles Pies 49 pral., E-08017 Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Topické kompozície obsahujúce diaminooxidázu na liečenie alebo prevenciu ochorení spojených s vysokými hladinami histamínu, ktoré majú za následok zvýšenie bolesti 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.03.2023 
   Maximálna platnosť do  15.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2686005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.10.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686005
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 12.09.2019 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.09.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686005
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.10.2018 Typ Doručené
Opis 16.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 16.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2686005
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku