Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2686004
(11)  Číslo patentu  29453 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12711009.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2686004 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201130383 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/10  A23L 33/17  A23L 33/105  A61K 38/44  A61K 9/107  A61K 9/48  A61K 9/70  C12N 9/00  A61P 21/02  A61P 25/06  A23P 10/30  A23P 10/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/051276 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/127392 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr Healthcare España, S. L.; Escoles Pies 49 pral., 080 17 Barcelona; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUELO RIU, Carlos; Escoles Pies 49 pral., 08017 Barcelona; ES;
DUELO RIU, Juan José; Escoles Pies 49 pral., 08017 Barcelona; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kompozícia obsahujúca diaminooxidázu na použitie na liečenie alebo prevenciu fibromyalgie alebo syndrómu chronickej únavy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.03.2023 
   Maximálna platnosť do  16.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2686004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.09.2019 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.09.2020 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.02.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2686004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku