Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2676355
(11)  Číslo patentu  29438 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12708942.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2676355 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  TO20110142 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 1/16  H02K 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2012/050731 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/110985 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Slovakia, s.r.o.; Odorínska cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FEROLETO, Mauro; Corso Venezia 108, I-14100 Asti; IT;
MARINO, Michele; Corso Tortona 9, I-10153 Torino; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sauvage de Brantes; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Stator elektrického motora a spôsob jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.02.2020 
   Maximálna platnosť do  17.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.02.2020 2/2020 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 2676355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.02.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676355
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.12.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 30.11.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 16.01.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 16.01.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.03.2019 Typ Odoslané
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2019 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis prevodu 16.12.2019 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 16.12.2019 Typ Doručené
6b Doklad o prevode 16.12.2019 Typ Doručené
6c Plná moc 16.12.2019 Typ Doručené
6d Sprievodný list 16.12.2019 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.01.2020 Typ Odoslané
EP 2676355
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.01.2020 Embraco Slovakia, s.r.o. Embraco Europe S.r.l.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2020 KOREJZOVÁ LEGAL v.o.s, JUDr. Petra Sauvage de Brantes HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku