Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2668175
(11)  Číslo patentu  24777 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12708368.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2668175 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201101370 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 309/40  A61K 33/26  A61P 7/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2012/050160 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/101442 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shield TX (UK) Limited; Northern Design Centre, Baltic Business Quarter, Gateshead, Tyne And Wear NE8 3DF; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STOCKHAM Michael Arthur; "Baltroy", Stickling Green, Clavering, Saffron Walden Essex CB11 4QX; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob prípravy hydroxypyrónu železa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.01.2022 
   Maximálna platnosť do  26.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2668175
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.01.2018 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.12.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.01.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.01.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2668175
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 30.05.2017 Typ Doručené
2b Opis 30.05.2017 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.10.2017 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 26.10.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 26.10.2017 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2017 Typ Odoslané
6 Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.03.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
6b Opis 31.03.2021 Typ Doručené
7 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.04.2021 Typ Platba
EP 2668175
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku