Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2820310
(11)  Číslo patentu  29851 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12706829.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2820310 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F15B 11/12  F15B 15/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/053364 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/127439 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tadino, Vincent Luc Antoine; 68 Domaine du Pumont, 5650 Chastres; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VILLERET, Guillaume, André, René; 32 rue des Chênes Résidence les Chênes, F-74160 Saint Julien en Genevois; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na stlačený vzduch na riadenie ventilov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.02.2021 
   Maximálna platnosť do  28.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 27.10.2021 20/2021 MM4A
 
EP 2820310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820310
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.02.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.02.2020 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820310
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.01.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 15.01.2019 Typ Doručené
1b Opis 15.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 04.02.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 04.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2019 Typ Odoslané
EP 2820310
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku