Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2678011
(11)  Číslo patentu  32541 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12706546.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2678011 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11305204, 12305109 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2011, 27.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/337  A61K 33/24  A61P 35/00  A61K 9/00  A61K 47/26  A61K 33/241  A61K 33/242  A61K 33/243  A61K 33/244  A61K 33/245   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/053125 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/113897 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi Mature IP; 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BISSERY, Marie-Christine; c/o Sanofi Patent Department 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
DEDIEU, Jean-Francois; c/o Sanofi Patent Department 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
KHAN, Akbar; c/o Sanofi Patent Department 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR;
VRIGNAUD, Patricia; c/o Sanofi Patent Department 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protinádorové kombinácie obsahujúce kabazitaxel a cisplatinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.02.2021 
   Maximálna platnosť do  24.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2678011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.01.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2678011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.09.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.09.2019 Typ Doručené
2a Opis 09.09.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 09.09.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 12.11.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 26.11.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 26.11.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 26.11.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2019 Typ Odoslané
EP 2678011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.11.2019 Sanofi Mature IP Aventis Pharma S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku