Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2665601
(11)  Číslo patentu  27885 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12705335.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2665601 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1150478 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 17/06  B32B 17/10  B32B 17/12  B60Q 3/208  B60Q 3/64  F21V 8/00  G02B 6/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FR2012/050101 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/098330 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VERGER, Arnaud; 20 rue de la glacière, F-75013 Paris; FR;
VERMERSCH, François-Julien; 26 avenue Reille, F-75014 Paris; FR;
LECAMP, Guillaume; 52 rue de Clignancourt, F-75018 Paris; FR;
SOLARSKI, Samuel; 269bis Avenue de la République, F-59110 la Madeleine; FR;
VERRAT-DEBAILLEUL, Adèle; 14 allée de la Montagne, F-60150 Villers-sur-Coudun; FR;
MOTTELET, Béatrice; 14 boulevard Gambetta, F-60200 Compiegne; FR;
KLEO, Christophe; 17 rue Coqueret, F-60350 Attichy; FR;
BAUERLE, Pascal; 2A rue Pasteur, F-80700 Roye; FR;
PIROUX, Fabienne; 11 bis rue Notre Dame de Bon Secours, 60200 Compiegne; FR;
RICHARD, Alexandre; 31 rue Tandou - Apt C29, F-75019 Paris; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Svietiace zasklenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.01.2020 
   Maximálna platnosť do  17.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2020 10/2020 MM4A
 
EP 2665601
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665601
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.12.2018 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2665601
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.07.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 19.07.2018 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 19.07.2018 Typ Doručené
2c Plná moc 19.07.2018 Typ Doručené
2d Opis 19.07.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
EP 2665601
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku