Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2670721
(11)  Číslo patentu  29073 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12703765.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2670721 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011010346 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.02.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C01B 33/00  C01F 7/00  C01G 33/00  C01G 35/00  C04B 35/495  C04B 35/626  H01L 41/187  H01L 41/43   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/051899 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/104430 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TANIOBIS GmbH; Im Schleeke 78-91, 38642 Goslar; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BECK, Karsten; Hegendorfer Weg 30, 90482 Nürnberg; DE;
ALBRECHT, Sven; Bunzlauer Weg 5, Goslar 38642; DE;
SCHNITTER, Christoph; Mühlenberg 10, Holle 31188; DE;
LANGETEPE, Timo; Cornelis Jolstraat 54, 2584ET Den Haag; NL;
OTTERSTEDT, Ralph; Am Heiligen Grabe 8, Goslar 38640; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby fázovo čistého viaczložkového keramického systému a keramický materiál na báze fázovo čistého viaczložkového systému 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2023 
   Maximálna platnosť do  03.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
2 Zmeny mien 03.09.2020 9/2020 TC4A
 
EP 2670721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2670721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.12.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.12.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.12.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2670721
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 05.11.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 06.12.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 06.12.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.01.2019 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.06.2020 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 25.06.2020 Typ Doručené
5b Príloha inde neuvedená 25.06.2020 Typ Doručené
5c Sprievodný list 25.06.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.06.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise zmeny 11.08.2020 Typ Odoslané
EP 2670721
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.08.2020 TANIOBIS GmbH H.C. Starck Tantalum and Niobium GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku