Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2668212
(11)  Číslo patentu  28242 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12701742.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2668212 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11305088, 11305089, 11305513, 11305514, 11306039, 11306040, 11306201, 11306202, 11306449, 11306450 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2011, 28.01.2011, 29.04.2011, 29.04.2011, 12.08.2011, 12.08.2011, 22.09.2011, 22.09.2011, 08.11.2011, 08.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP, EP, EP, EP, EP, EP, EP, EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/40  A61K 39/00  A61K 39/395  A61K 45/06  A61J 1/05  A61K 31/215  A61K 31/366  A61K 31/404  A61K 31/435  A61K 31/47  A61K 31/505  A61K 31/395  C07K 14/47   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/051320 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/101252 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi Biotechnology; 54 rue La Boétie, 750 08 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HANOTIN, Corinne; c/o SANOFI Diabetes - R&D/Development 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
BESSAC, Laurence; c/o SANOFI Diabetes - R&D/Development 54 rue La Boétie, F-75008 Paris; FR;
CHAUDHARI, Umesh; c/o SANOFI US R&D Bridgewater Phase III - Clinical Development Mail Stop: 55B-415B 55 Corporate Drive, Bridgewater, NJ 08807; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Humánne protilátky proti PCSK9 na použitie v spôsoboch liečenia konkrétnych skupín subjektov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.01.2023 
   Maximálna platnosť do  27.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2668212
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 31.08.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2668212
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.01.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.12.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.12.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.12.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2668212
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 22.08.2018 Typ Doručené
Opis 22.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2668212
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku