Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2668181
(11)  Číslo patentu  17891 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12700695.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2668181 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.11.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11151876 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/12  C07D 407/12  C07D 409/12  A61K 31/4155  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/050830 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/101043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GB007, Inc.; 3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSKEWITZ Ralf; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
MARTYRES Domnic; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
OOST Thorsten; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
RIST Wolfgang; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE;
SEITHER Peter; Boehringer Ingelheim GmbH, Corporate Patents, Binger Str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Pyrazolové zlúčeniny ako CRTH2 antagonisty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.01.2021 
   Maximálna platnosť do  20.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2015 04/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2020 01/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 07.01.2020 01/2020 PC4A
 
EP 2668181
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 16.01.2015 4 82,50 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.01.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.01.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.01.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.12.2018 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.01.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2668181
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.01.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 26.01.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.03.2015 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 06.11.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
4b Doklad o prevode 06.11.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 06.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
5b Doklad o prevode 06.11.2019 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 06.11.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2019 Typ Platba
8 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.11.2019 Typ Platba
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 04.12.2019 Typ Odoslané
EP 2668181
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.12.2019 Actimis Pharmaceuticals, Inc. Boehringer Ingelheim International GmbH
2 Prevod majiteľa 03.12.2019 GB007, Inc. Actimis Pharmaceuticals, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 03.12.2019 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku