Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2686457
(11)  Číslo patentu  28171 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12700617.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2686457 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011013827 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 9/56  C21D 9/62  H01R 39/38  H02K 5/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2012/000220 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/123048 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schunk Kohlenstofftechnik GmbH; Rodheimer Strasse 59, 354 52 Heuchelheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HERBST, Gerhard; Parkstrasse 7, 91126 Rednitzhembach; DE;
SCHWARZ, Rainer; Schwabenstrasse 35a, 91126 Schwabach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na kontinuálne tepelné spracovanie elektricky vodivého nekonečne dlhého materiálu a usporiadanie klzného kontaktného prvku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2020 
   Maximálna platnosť do  18.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.10.2020 10/2020 MM4A
 
EP 2686457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686457
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.01.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2686457
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.08.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 20.08.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 20.08.2018 Typ Doručené
2c Opis 20.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2686457
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku