Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2570378
(11)  Číslo patentu  17298 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12382331.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2570378 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201131508 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  ES 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66B 23/18  B66B 23/02  B66B 23/16  B66B 23/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A.; Laboral Ciudad de la Cultura, C/Luis moya Blanco 261, 33203 Gijon - Asturias; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gonzalez Alemany Miguel Angel; Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A., C/Suarez de la Riva 2 - 2 Izq., 33007 Oviedo; ES;
Pello Garcia Alberto; Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A., C/José Fernandín, 33 - 1 B, 33450 Piedras Blancas - Asturias; ES;
Gonzalez Patinga Juan Domingo; Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A., Urbanización Playa del Arbeyal 6-3 A, 33212 Gijón - Asturias; ES;
Cancio Fervienza Alberto; Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A., Avda. Fernández Ladreda no. 17 - 1, 33011 Oviedo; ES;
Florez Castro Alberto; Thyssenkrupp Elevator Innovation Center, S.A., C/Castañera, 66, 33690 Lugo de Llanera - Asturias; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Obojsmerný pohyblivý chodník 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.08.2022 
   Maximálna platnosť do  24.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2015 1/2015 SC4A
 
EP 2570378
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2570378
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 21.08.2014 66,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 21.08.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 22.08.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.08.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.08.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.08.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.08.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2570378
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.09.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 13.10.2014 Typ Odoslané
Plná moc 06.11.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 23.11.2022 Typ Odoslané
EP 2570378
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku