Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2520840
(11)  Číslo patentu  18641 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12275110.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2520840 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.02.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113289447, 201213488515 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.11.2011, 05.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.08.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 11/10  F16L 33/01  F16L 35/00  F16L 11/12  F16L 11/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Blue Gentian, LLC; 516 Les Jardin Drive, Palm Beach Gardens, FL 33410; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berardi Michael; 223 Skylark Point, Jupiter, FL Florida 33458; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zostava rozťahovateľnej hadice 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.07.2023 
   Maximálna platnosť do  24.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.08.2015 8/2015 SC4A
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35113031 1 National Express, Inc. výlučná 04.11.2014 platná
  • 35113032 2 E. Mishan&Sons, Inc. výlučná 06.11.2014 platná
 
EP 2520840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2015 58,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2015 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520840
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 14.04.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 06.07.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.05.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.07.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.05.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 01.07.2022 232,00 EUR 11
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.07.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2520840
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Oznámenie 10.04.2015 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.04.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 30.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 30.04.2015 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.05.2015 Typ Platba
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 23.06.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.07.2015 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 2520840
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.06.2015 Blue Gentian, LLC Blue Gentian, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku