Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2561872
(11)  Číslo patentu  17573 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12193759.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2561872 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.09.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  636633 P, 636634 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.12.2004, 17.12.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.02.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/435  C07D 495/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1824482 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Anadys Pharmaceuticals, Inc.; 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Webber Stephen E.; 3531 Millikin Avenue, San Diego, CA California 92122; US;
Haley Gregory J.; 14711 Caminito Mar De Plata, Del Mar, CA California 92014; US;
Lennox Joseph R.; 8879 Keremeous Way, San Diego, CA California 92126; US;
Xiang Alan Xin; 10414-95 Scripps Poway Pkwy, San Diego, CA California 92131; US;
Rueden Erik J.; 9939 Maya Linda Road 41, San Diego, CA California 92126; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  3,5-Disubstituované a 3,5,7-trisubstituované-3H-oxazolo[4,5-d]pyrimidín-2-ónové zlúčeniny a ich proliečivá 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1824482 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2023 
   Maximálna platnosť do  16.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
 
EP 2561872
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.12.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2561872
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 12.11.2014 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 27.11.2015 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.11.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.11.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 22.11.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 27.11.2020 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 15.11.2021 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 18.11.2022 531,00 EUR 18

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2561872
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2014 Typ Doručené
Plná moc 16.12.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2014 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.02.2015 Typ Odoslané
EP 2561872
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku