Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2592148
(11)  Číslo patentu  29125 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12191535.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2592148 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  07019999 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/69  C12N 15/85  C07K 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  08836893.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacher Strasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Goepfert, Ulrich; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE;
Knoetgen, Hendrik; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE;
Kopetzki, Erhard; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE;
Stern, Anne; c/o Roche Diagnostics GmbH Nonnenwald 2, 82377 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Expresia proteínov z viacerých nukleových kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  08836893.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.10.2023 
   Maximálna platnosť do  09.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2592148
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2592148
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.09.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.09.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 19.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2592148
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2018 Typ Doručené
Opis 09.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 09.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.02.2019 Typ Odoslané
EP 2592148
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku