Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2728071
(11)  Patent Number  20383 
(96)  European Application Number  12191322.2 
(96)  European Application Date  05.11.2012 
(97)  European Patent Number  2728071 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  03.02.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  07.05.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.07.2016 
(51)  International Patent Classification  E02D 19/16  E02D 19/18   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Keller Holding GmbH; Kaiserleistrasse 8, 630 67 Offenbach/Main; DE 
(72)  Inventor(s)  Falk Eduard; Peinlichgasse 7, 8010 Graz; AT;
Sigmund Christian; Apfelrosenweg 10, 1140 Wien; AT 
(74)  Attorney(s)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  Yes 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  05.11.2023 
   Patent in Force maximum until  05.11.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.11.2020 11/2020 QA4A
 
EP 2728071
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.03.2016 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2728071
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.10.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.10.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.10.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.10.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.10.2020 82,75 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2021 99,50 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.11.2022 116,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2728071
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2016 Type Payment
Plná moc 10.03.2016 Type Delivered
Plná moc 10.03.2016 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2016 Type Sent document
Ponuka licencie 26.08.2020 Type Delivered
Sprievodný list 26.08.2020 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 28.08.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.10.2020 Type Delivered
Plná moc 01.10.2020 Type Delivered
oznámenie o zápise ponuky licencie 14.10.2020 Type Sent document
EP 2728071
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku