Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2728071
(11)  Číslo patentu  20383 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12191322.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2728071 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 19/16  E02D 19/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Keller Holding GmbH; Kaiserleistrasse 8, 630 67 Offenbach/Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Falk Eduard; Peinlichgasse 7, 8010 Graz; AT;
Sigmund Christian; Apfelrosenweg 10, 1140 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na vytvorenie stenovitých pôdnych prvkov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2022 
   Maximálna platnosť do  05.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.11.2020 11/2020 QA4A
 
EP 2728071
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2728071
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 31.10.2016 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 30.10.2017 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.10.2018 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.10.2019 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.10.2020 82,75 EUR 9
6 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2021 99,50 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2728071
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.03.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.03.2016 Typ Platba
3 Plná moc 10.03.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 10.03.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2016 Typ Odoslané
5 Ponuka licencie 26.08.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 26.08.2020 Typ Doručené
6 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 28.08.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 01.10.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise ponuky licencie 14.10.2020 Typ Odoslané
EP 2728071
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku