Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2730702
(11)  Patent Number  18896 
(96)  European Application Number  12190925.3 
(96)  European Application Date  31.10.2012 
(97)  European Patent Number  2730702 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.05.2015 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  14.05.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.10.2015 
(51)  International Patent Classification  E02D 3/12   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Keller Holding GmbH; Kaiserleistrasse 8, 630 67 Offenbach/Main; DE 
(72)  Inventor(s)  Wehr Wolfgang; Schlossberg 1, 98743 Gräfenthal; DE;
Sigmund Christian; Utendorfgasse 9/1/7, 1140 Wien; AT 
(74)  Attorney(s)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  Yes 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  31.10.2021 
   Patent in Force maximum until  31.10.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.11.2020 11/2020 QA4A
 
EP 2730702
S/N Fee Title Date Year Fee
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.12.2015 4 165,00 EUR
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.10.2016 5 99,50 EUR
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.10.2017 6 116,00 EUR
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.10.2018 7 132,50 EUR
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.10.2019 8 149,00 EUR
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.10.2020 9 82,75 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2730702
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2015 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2015 Type Payment
3 Plná moc 05.08.2015 Type Delivered
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Type Sent document
5 Ponuka licencie 26.08.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 26.08.2020 Type Delivered
6 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 28.08.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 01.10.2020 Type Delivered
7a Plná moc 01.10.2020 Type Delivered
8 oznámenie o zápise ponuky licencie 14.10.2020 Type Sent document
EP 2730702
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku