Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2730702
(11)  Číslo patentu  18896 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12190925.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2730702 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E02D 3/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Keller Holding GmbH; Kaiserleistrasse 8, 630 67 Offenbach/Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wehr Wolfgang; Schlossberg 1, 98743 Gräfenthal; DE;
Sigmund Christian; Utendorfgasse 9/1/7, 1140 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na vytváranie paralelných zemných telies prostredníctvom nástrojov s dýzovým prúdom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.10.2022 
   Maximálna platnosť do  31.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.11.2020 11/2020 QA4A
 
EP 2730702
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2730702
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 23.12.2015 165,00 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 19.10.2016 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.10.2017 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.10.2018 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.10.2019 149,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.10.2020 82,75 EUR 9
7 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.10.2021 99,50 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2730702
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2015 Typ Platba
3 Plná moc 05.08.2015 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Typ Odoslané
5 Ponuka licencie 26.08.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 26.08.2020 Typ Doručené
6 výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 28.08.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 01.10.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 01.10.2020 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise ponuky licencie 14.10.2020 Typ Odoslané
EP 2730702
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku