Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2568245
(11)  Číslo patentu  28029 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12181514.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2568245 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12942011 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.03.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F27D 3/15   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TMT-BBG Research und Development GmbH; High-Tech-Park West 6, 8605 Kapfenberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wolfsberger, Michael; Reichenstein Straße 36, 8793 Trofaiach; AT;
Clesen, Romain; 20 A&E Mayrischstross, 8528 Colpch Haut; LU 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na privádzanie preplachovacieho média do vŕtacieho kladiva 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.08.2022 
   Maximálna platnosť do  23.08.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2568245
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.05.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2568245
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 10.08.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 25.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.08.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.08.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2568245
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.05.2018 Typ Doručené
Opis 17.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.05.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.05.2018 Typ Platba
oznámenie o zápise zmeny 09.10.2018 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.11.2022 Typ Odoslané
EP 2568245
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.10.2018 TMT-BBG Research und Development GmbH TMT -BBG Research und Development GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku