Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2684688
(11)  Číslo patentu  25440 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12176329.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2684688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 15/08  B32B 15/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tata Steel IJmuiden BV; Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Penning Jan Paul; Tata Steel Nederland Technology BV, Group, Intellectual Property Services - 3G.37, PO Box 10000, 1970 CA IJMUIDEN; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby substrátu potiahnutého polymérom na použitie v obaloch a substrát potiahnutý polymérom vyrábaný takýmto spôsobom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.07.2023 
   Maximálna platnosť do  13.07.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 2684688
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2684688
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2684688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.03.2017 Typ Doručené
Opis 29.03.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 29.03.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 31.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 31.03.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.04.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 26.09.2017 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.10.2017 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.10.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 2684688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.01.2018 Tata Steel IJmuiden BV Tata Steel IJmuiden BV
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku