Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2540913
(11)  Číslo patentu  20372 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12174323.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2540913 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202011104387 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Luther Horst; Sponheimerweg 5, 55765 Birkenfeld; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Luther Horst; Sponheimerweg 5, 55765 Birkenfeld; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ochranná stena z jednotlivých ochranných stenových prvkov na zabezpečenie dopravných ciest 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.06.2023 
   Maximálna platnosť do  29.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2540913
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 12.01.2016 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2540913
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 20.12.2016 199,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 23.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.06.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2540913
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 11.01.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 14.01.2016 Typ Platba
Plná moc 28.01.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.06.2016 Typ Odoslané
EP 2540913
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku