Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2527371
(11)  Číslo patentu  22156 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12174216.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.09.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2527371 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  0717337 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.09.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/24  C07K 16/28  A61P 13/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  08806216.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  R-Pharm International, LLC; 19, bld.1, Berzarina street, first floor, premise V, room 9, Moscow, 123154; RU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Marshall Diane; c/o UCB Celltech, IPD, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB;
Shaw Stevan Graham; c/o UCB Celltech, IPD, 208 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3WE; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob liečby glomerulonefritídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  08806216.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  23.06.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.04.2022 7/2022 PC4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2527371
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.10.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2527371
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.10.2016 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.07.2017 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 14.08.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.08.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 17.08.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 13.08.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2527371
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2016 Typ Doručené
Plná moc 06.10.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.10.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.01.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 01.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 01.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 25.03.2022 Typ Odoslané
EP 2527371
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 25.03.2022 R-Pharm International, LLC UCB Pharma S.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku