Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2543804
(11)  Číslo patentu  33123 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12173016.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2543804 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202011102905 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.01.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05C 9/18  E05B 63/20  E05C 9/02  E05B 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MACO Technologie GmbH; Alpenstrasse 173, 5020 Salzburg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hölzl, Josef; Frauenalmstrasse 14, 5071 Siezenheim; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Prídavný zámok pre zámok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.06.2021 
   Maximálna platnosť do  21.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 2543804
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.06.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2543804
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 30.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 30.10.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.12.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 04.02.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.02.2020 Typ Odoslané
EP 2543804
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku