Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2674697
(11)  Číslo patentu  29173 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12171918.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.06.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2674697 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25B 39/02  F25B 49/02  F28F 27/02  F28D 1/03  F28D 9/00  F28F 9/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alfa Laval Corporate AB; PO Box 73, 221 00 Lund; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bertilsson, Klas; Handelsmannavägen 6, 241 93 Eslöv; SE;
Nyander, Anders; Hedvägen 45, 24591 Staffanstorp; SE;
Zorzin, Alvaro; Via E. Fermi 34, 34076 Romans d'Isonzo (GO); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Doskový výmenník tepla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.06.2020 
   Maximálna platnosť do  14.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2674697
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2674697
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.05.2019 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2674697
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2018 Typ Doručené
2a Opis 21.11.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 21.11.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 21.11.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.02.2019 Typ Odoslané
EP 2674697
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku