Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2530189
(11)  Číslo patentu  28408 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12168226.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.05.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2530189 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20110328 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.06.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.12.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 5/26  D01D 5/00  D01F 11/00  D06M 23/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technicka Univerzita v Liberci; Studentská 2, 461 17 Liberec 1; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pokorný, Pavel; Zitavská 3157, 46401 Frýdlant v Cechách; CZ;
Louda, Petr; Dlouhý most 318, 46341 Dlouhý most; CZ;
Lukás, David; Na Zizkove 853, 46006 Liberec; CZ;
Mikes, Petr; Na Kopecku 50e, 46331 Mnísek u Liberce; CZ;
Vyslouzilová, Lucie; Vrahovická 169, 79811 Prostejov; CZ;
Chvojka, Jirí; Truhlarska 528/15, 46001 Liberec; CZ;
Hégrová, Bozena; Ceské mládeze 138/90, 46001 Liberec; CZ;
Lukás, Richard; Fojtka 105, 46322 Mnísek u Liberce; CZ;
Amler, Evzen; Letohradská 8, 17000 Praha; CZ;
Buzgo, Matej; Moldavská cesta 233/74, Turna nad Bodvou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob vytvárania funkčnej nanovláknovej vrstvy a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.05.2021 
   Maximálna platnosť do  16.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 26.01.2022 2/2022 MM4A
 
EP 2530189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2530189
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.04.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2020 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2530189
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.09.2018 Typ Doručené
1a Opis 12.09.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.09.2018 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 12.10.2018 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 06.11.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 06.11.2018 Typ Doručené
4 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.11.2018 Typ Platba
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
EP 2530189
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku