Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2526933
(11)  Číslo patentu  18673 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12166301.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2526933 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.02.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  826720 P, 828590 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.09.2006, 06.10.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.11.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/00  A61K 31/519  A61P 35/00  A61P 35/02  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2081435 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pharmacyclics LLC; 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, California 94085; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Honigberg Lee; 965 Esmeraralda Ave. 3, San Francisco 94110; US;
Verner Erik; 1521 Notre Dame Avenue, Belmont California 94002; US;
Pan Zhengying; 7723 Elkhorn Mountain Trail, Austin, TX 78729; US;
Mody Tarak; 955 La Mesa Terrace E Sunnyvale, California 94086; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory brutonovej tyrozínkinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2081435 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2023 
   Maximálna platnosť do  28.12.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 9/2015 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 01.03.2017 3/2017 PC4A
3 Zmeny mien 01.03.2017 3/2017 TC4A
4 Zmeny adries 01.03.2017 3/2017 TE4A
 
EP 2526933
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.05.2015 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2016 27,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2016 7,00 EUR
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2016 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2526933
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 04.12.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.11.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.11.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 22.11.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 09.12.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 15.11.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.11.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2526933
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.05.2015 Typ Platba
Plná moc 23.06.2015 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.07.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 25.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Príloha inde neuvedená 25.11.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 25.11.2016 Typ Doručené
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2016 Typ Platba
13 za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2016 Typ Platba
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.12.2016 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.02.2017 Typ Odoslané
EP 2526933
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.02.2017 Oxford Amherst LLC Pharmacyclics, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.02.2017 Pharmacyclics LLC Oxford Amherst LLC
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.02.2017 Pharmacyclics LLC Pharmacyclics LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.02.2017 JUDr. Eva Bušová, Advokátska kancelária HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku