Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2518418
(11)  Číslo patentu  28914 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12165745.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.04.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2518418 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  MI20110726 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.10.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 11/89  F24F 1/00  F24F 13/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Giordano Riello International Group S.p.A.; Via Roma 904 int. 7, 37040 Bevilacqua VR; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Riello, Valerio Giordano; Via Spaltin Alto 1, 37045 Legnago VR; IT;
Totaro, Matteo; c/o Giordano Riello International Group S.p.A. Via Roma 904 int. 7, 37040 Bevilacqua VR; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Konvektor s ventilátorom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Maximálna platnosť do  26.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 03/2019 SC4A
 
EP 2518418
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.04.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 09.04.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.04.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2518418
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Doplnenie materiálov 22.10.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 22.10.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 22.10.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.10.2018 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2018 Typ Doručené
3a Opis 18.10.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 18.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.01.2019 Typ Odoslané
EP 2518418
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku