Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2479365
(11)  Číslo patentu  17164 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12164730.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2479365 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.07.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202004003157 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.02.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05D 15/06  A47B 95/00  E05D 15/08  A47B 96/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hettich-Heinze GmbH & Co. KG; Industriestrasse 83-87, 32139 Spenge; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Behring Reinhard; Oeppings Heide 1, 32278 Kirchlengern; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vodiaca koľajnica pre posuvné, alebo skladacie posuvné dvere 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Áno 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2021 
   Maximálna platnosť do  07.01.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2014 12/2014 SC4A
2 Ponuky licencií na európske patenty 03.08.2020 08/2020 QA4A
 
EP 2479365
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 29.12.2014 11 232,00 EUR
2 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 31.12.2015 12 265,50 EUR
3 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.12.2016 13 298,50 EUR
4 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.01.2018 14 331,50 EUR
5 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 28.12.2018 15 365,00 EUR
6 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 20.12.2019 16 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2479365
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.09.2014 Typ Doručené
2 Plná moc 08.10.2014 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2014 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.10.2014 Typ Odoslané
5 Ponuka licencie 17.07.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 17.07.2020 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise ponuky licencie 24.07.2020 Typ Odoslané
7 Doplnenie materiálov 24.08.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 24.08.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 24.08.2020 Typ Doručené
EP 2479365
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku