Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2500730
(11)  Číslo patentu  28349 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12164660.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2500730 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200601709, 876838 P, 200700956, 947074 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.12.2006, 22.12.2006, 29.06.2007, 29.06.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DK, US, DK, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/68   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  07858108.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hvidovre Hospital; Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Eugen-Olsen, Jesper; Vedbendvej 14, 2900 Hellerup; DK;
Haugaard, Steen B; Langelandsvej 32, 4, 2000 Frederiksberg; DK;
Andersen, Ove; Hvilevej 13, 2900 Hellerup; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Záthurecká, Romana JUDr. INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Rozpustný receptor aktivátora plazminogénu urokinázy (suPAR) ako diagnostický marker zápalu nízkeho stupňa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  07858108.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2500730
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 12.11.2018 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 03.12.2019 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 26.11.2020 14 331,50 EUR
4 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 23.11.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2500730
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.06.2018 Typ Doručené
1a Opis 07.06.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 07.06.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.06.2018 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.09.2018 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 05.11.2018 Typ Doručené
4a Sprievodný list 05.11.2018 Typ Doručené
4b Plná moc 05.11.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2500730
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku