Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2492363
(11)  Číslo patentu  15829 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12163569.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.09.2006 
(97)  Číslo európskeho patentu  2492363 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.11.2013 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20050088517, 20060081042 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2005, 25.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.06.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22C 38/04  C22C 38/06  C22C 38/12  C22C 38/14  C21D 8/02  C21D 9/46   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1937854 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  POSCO Co., Ltd; 6261, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do 37859; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Han Seong-Ho; c/o Gwangyang Works, 700 Geumho-dong Gwangyang, 545-711 Chunlanam-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Oceľový plech vytvrdzovateľný vypaľovaním, valcovaný za studena so zvýšenou pevnosťou a spôsob výroby oceľového plechu valcovaním za studena 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1937854 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.09.2023 
   Maximálna platnosť do  22.09.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.06.2014 6/2014 SC4A
2 Zmeny mien 10.11.2022 21/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 21.12.2022 24/2022 PC4A
 
EP 2492363
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2014 116,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2492363
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.07.2014 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.07.2015 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.06.2016 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.07.2017 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 26.07.2018 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.06.2019 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 24.07.2020 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.09.2021 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 26.07.2022 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2492363
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.02.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.02.2014 Typ Platba
Plná moc 26.02.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 19.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 13.10.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 15.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 15.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.11.2022 Typ Odoslané
EP 2492363
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.10.2022 POSCO Holdings Inc. POSCO
2 Prevod majiteľa 24.11.2022 POSCO Co., Ltd POSCO Holdings Inc.
3 Ukončenie zastupovania 24.11.2022 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku