Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2607471
(11)  Číslo patentu  17589 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12161345.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.03.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2607471 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.05.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011905410 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12G 1/00  B67C 3/02  B65D 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Barokes PTY Ltd.; 66 Lillee Crescent, Tullamarine Victoria 3043; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Stokes Gregory John Charles; 7 Belford Court, Keilor, Victoria 3036; AU;
Barics Steven John Anthony; 51 Waratah Avenue, Tullamarine, Victoria 3043; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Víno balené v hliníkových nádobách 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  24.05.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2015 3/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2020 12/2020 MM4A
3 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2607471
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.08.2014 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2607471
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 17.03.2015 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.03.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 16.03.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.03.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.08.2019 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2607471
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.08.2014 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2014 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 02.09.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.10.2014 Typ Doručené
Plná moc 29.12.2014 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.02.2015 Typ Odoslané
EP 2607471
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku