Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2478907
(11)  Číslo patentu  38771 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12160586.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.08.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2478907 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  921506 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.08.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  09.02.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/58  A61K 31/573  A61P 35/00  A61K 45/06  A61P 13/08  A61P 43/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2061561; 20190748.2 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Janssen Oncology, Inc.; 10990 Wilshire Blvd. Suite 1200, Los Angeles CA 90024; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Auerbach, Alan H.; Cougar Biotechnology, Inc. 10990 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CA 90024; US;
Belldegrun, Arie S.; Cougar Biotechnology, Inc. 10990 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CA 90024; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kompozície na liečenie rakoviny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2061561; 20190748.2 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  18.02.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 09.02.2022 3/2022 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 27.07.2022 14/2022 MC4A
 
EP 2478907
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2021 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.09.2021 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2021 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2478907
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.07.2021 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2478907
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 29.04.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2021 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 11.05.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 16.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.09.2021 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 18.11.2021 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.11.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 18.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.01.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.01.2022 Typ Odoslané
EP 2478907
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku