Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2497470
(11)  Číslo patentu  20617 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12158715.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2497470 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  860840 P, 861459 P, 957236 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.11.2006, 29.11.2006, 22.08.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/198  A61K 31/519  C07D 487/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2099447 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zhuo Jincong; 17 Forwood Drive, Boothwyn, PA Pennsylvania 19061; US;
Metcalf Brian; 297 Lakefield Place, Moraga, CA California 94556; US;
Xu Meizhong; 8 Fritze Court, Hockessin, DE Delaware 19707; US;
He Chunhong; 34 Overlook Circle, Boothwyn, PA Pennsylvania 19061; US;
Zhang Colin; 309 Daniel Drive, Ambler, PA Pennsylvania 19002; US;
Qian Ding-quan; 10 Donald Preston Drive, Newark, DE Delaware 19702; US;
Burns David M.; 7525 Claridge Street, Philadelphia, PA Pennsylvania 19111; US;
Li Yunlong; 709 Willington Square Way, Newark, DE Delaware 19711; US;
Yao Wenqing; 748 Meadowbank Road, Kennett Square, PA Pennsylvania 19348; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imidazotriazíny a imidazopyrimidíny ako inhibítory kinázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2099447 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 08/2016 SC4A
 
EP 2497470
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.12.2015 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.11.2016 10 199,00 EUR
17 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.10.2017 11 232,00 EUR
18 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 16.11.2018 12 265,50 EUR
19 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.10.2019 13 298,50 EUR
20 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
21 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2497470
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 18.01.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 03.02.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2016 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.07.2016 Typ Odoslané
EP 2497470
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.06.2016 Incyte Holdings Corporation Incyte Corporation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku