Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2497461
(11)  Číslo patentu  28811 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12155472.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2497461 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09290298 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 31/13  A61K 9/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2421504 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pierre Fabre Dermatologie; 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne Billancourt; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chaumont, Christine; c/o PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45, place Abel Gance, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT; FR;
Cordoliani, Jean-François; c/o PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45, place Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT; FR;
Leverd, Elie; c/o PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45, place Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT; FR;
Muguet, Valérie; c/o PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45, place Abel Gance, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Pediatrické roztoky obsahujúce betablokátor 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2421504 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy  PDF   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.04.2023 
   Maximálna platnosť do  12.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
2 Sprístupnené preklady zmenených znení európskych patentových spisov 11.05.2022 9/2022 SC4A
 
EP 2497461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2497461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.03.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 13.03.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.03.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 25.03.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2497461
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2018 Typ Doručené
Opis 31.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.09.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 08.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2019 Typ Odoslané
Preklad zmeneného znenia európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 14.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.02.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 14.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 16.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 16.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.03.2022 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 15.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 30.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu zmeneného EP 22.04.2022 Typ Odoslané
EP 2497461
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.03.2022 Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o. INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku