Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2481405
(11)  Číslo patentu  21150 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12154995.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.11.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2481405 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  594417 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/337  A61K 39/395  A61K 45/06  A61P 35/04  A61P 35/00  A61K 31/282  A61K 33/24  A61K 31/7072  A61K 9/00  A61K 9/51   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2097078 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Abraxis BioScience, LLC; 86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Desai Neil P.; 11755 Wilshire Boulevard, Suite 2000, Los Angeles, CA 90025; US;
Soon-Shiong Patrick; 149 South Barrington Avenue 311, Los Angeles, CA 90049; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nanočastice obsahujúce paklitaxel a albumín v kombinácii s bevacizumabom na liečbu zhubného nádoru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2097078 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.11.2022 
   Maximálna platnosť do  06.11.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2016 10/2016 SC4A
2 Zmeny adries 01.10.2018 10/2018 TE4A
 
EP 2481405
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.10.2016 10 199,00 EUR
7 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.10.2017 11 232,00 EUR
8 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.10.2018 12 265,50 EUR
9 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.10.2019 13 298,50 EUR
10 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 15.10.2020 14 331,50 EUR
11 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 13.10.2021 15 365,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2481405
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.06.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.06.2016 Typ Platba
3 Plná moc 16.06.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.08.2016 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.07.2018 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 14.09.2018 Typ Odoslané
EP 2481405
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.09.2018 Abraxis BioScience, LLC Abraxis BioScience, LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku