Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2486825
(11)  Číslo patentu  27372 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12150358.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2486825 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011010810, 102011015494 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.02.2011, 29.03.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.08.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 96/02  A47B 96/06  F16B 5/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Frank, Andreas; Im Felde 12d, 32584 Löhne; DE;
Stolzlechner, Georg; Wieben 36, 6393 St. Ulrich am Pillersee; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Upevňovacie usporiadanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.01.2023 
   Maximálna platnosť do  06.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2486825
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2486825
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.12.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 06.12.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.11.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 02.12.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2486825
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.05.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 30.05.2018 Typ Doručené
1b Opis 30.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.05.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2018 Typ Odoslané
EP 2486825
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku