Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2597752
(11)  Číslo patentu  37965 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12007889.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2597752 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011119922 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 1/22  B22D 19/00  H02K 15/00  H02K 1/17  H02K 21/46  H02K 1/27   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kienle + Spiess GmbH; Bahnhofstrasse 23, 743 43 Sachsenheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Braun, Michael Dr.; Panoramaweg 15, 88400 Biberach; DE;
Bauer, Steffen; Kelterweg 2, 74374 Zaberfeld; DE;
Blocher, Daniel; Kohlstattstrasse 3, 86932 Pürgen; DE;
Bárdos, András Dr.; Herzogstraße 64, 42579 Heiligenhaus; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; Ul. 29 augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Stohovanie lopatiek na rotory a/alebo statory elektrických motorov a generátorov, rotor s týmto stohovaním lopatiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.11.2021 
   Maximálna platnosť do  23.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2597752
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2597752
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.07.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.07.2021 Typ Doručené
1b Opis 21.07.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 05.08.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2021 Typ Platba
4 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.09.2021 Typ Doručené
5a Plná moc 27.09.2021 Typ Doručené
6 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.09.2021 Typ Odoslané
EP 2597752
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku