Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2578547
(11)  Číslo patentu  23762 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12006919.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2578547 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113268098 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.04.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.09.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C03B 5/167  C03B 5/235  F27D 17/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johns Manville; 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Huber Aaron Morgan; 7710 Saxwborough Drive, Castle Rock Colorado 80108; US;
Martin Marion Keith; 150 County Road 624, Etowah Tennessee 37331; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systémy a spôsoby výroby skla s ponorným spaľovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.10.2022 
   Maximálna platnosť do  05.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.09.2017 9/2017 SC4A
 
EP 2578547
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2578547
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.09.2017 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.09.2018 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2019 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2578547
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 07.03.2017 Typ Doručené
2b Opis 07.03.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 07.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.08.2017 Typ Odoslané
EP 2578547
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku