Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2503338
(11)  Číslo patentu  18333 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12002502.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2503338 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.12.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20070795 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FI 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.09.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 14/705  C12N 9/16  G01N 33/573  G01N 33/574   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2201376 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Faron Pharmaceuticals OY; Tykistökatu 6 B, 20520 Turku; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jalkanen Sirpa; Reuvolantie 79, 20760 Piispanristi; FI;
Salmi Marko; Anniitunkatu 22, 20900 Turku; FI;
Jalkanen Markku; Rauvolantie 79, 20760 Piispanristi; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  CD73 ako biomarker na monitorovanie vývoja chorôb a stanovenie účinnosti liečby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2201376 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.10.2022 
   Maximálna platnosť do  15.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2015 7/2015 SC4A
 
EP 2503338
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2503338
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.09.2015 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.09.2016 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.09.2017 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.09.2018 232,00 EUR 11
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 23.09.2019 265,50 EUR 12
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 05.10.2020 298,50 EUR 13
7 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 17.09.2021 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2503338
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.03.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2015 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 31.03.2015 Typ Odoslané
4 Plná moc 16.04.2015 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2015 Typ Odoslané
EP 2503338
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku