Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2477315
(11)  Číslo patentu  30177 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12000071.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2477315 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102011008662 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.01.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.07.2012 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 41/06  H01F 41/082  H02K 15/085  H02K 15/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aumann Espelkamp GmbH; In der Tütenbeke 37, 32339 Espelkamp; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hagedorn, Jürgen; Am Blekekamp 2, 32312 Lübbecke; DE;
Lüttge, Wolfgang; Pflümerweg 25, 31787 Hameln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Ihlový navíjací systém pre navíjanie nosiča navíjania, metóda pre navíjanie navíjacej podpery s distribuovaných navíjaním, stator vnútorného rotora, vonkajší rotor a podpera navíjania pre elektromotory s distribuovaným navíjaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Maximálna platnosť do  07.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2477315
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2477315
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.01.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.12.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.01.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2477315
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 08.11.2018 Typ Doručené
1b Opis 08.11.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 08.11.2018 Typ Doručené
2a Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
2b Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
2c Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
2d Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 13.12.2018 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP) 28.01.2019 Typ Odoslané
5 Doplnenie materiálov 26.01.2019 Typ Doručené
5a Plná moc 26.01.2019 Typ Doručené
6 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2019 Typ Platba
7 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.02.2019 Typ Doručené
7a Sprievodný list 21.02.2019 Typ Doručené
7b Opis 21.02.2019 Typ Doručené
7c Výkresy 21.02.2019 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 21.02.2019 Typ Doručené
8a Výkresy 21.02.2019 Typ Doručené
8b Výkresy 21.02.2019 Typ Doručené
8c Výkresy 21.02.2019 Typ Doručené
8d Výkresy 21.02.2019 Typ Doručené
9 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 22.02.2019 Typ Odoslané
10 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.03.2019 Typ Platba
11 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.05.2019 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vrátenie poplatku 31.03.2020 Typ Doručené
13 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 24.04.2020 Typ Odoslané
14 vnútrospisový list 11.05.2020 Typ Interné listy
EP 2477315
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku