Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2695445
(11)  Číslo patentu  24967 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11879160.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2695445 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161471042 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.04.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 48/16  H04L 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/062824 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/105914 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ZHU Jing; 13384 NW Manzoni Street, Portland, Oregon 97229; US;
VANNITHAMBY Rath; 13470 NW Alvada Street, Portland, Oregon 97229; US;
KOC Ali; 2418 NW Wessex Terrace, Hillsboro, Oregon 97124; US;
GUPTA Maruti; 1435 SW Montgomery Street, Portland, Oregon 97201; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Mechanizmus systémovej akvizície pre fixné zariadenia v mobilných širokopásmových sieťach 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2022 
   Maximálna platnosť do  01.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.12.2017 12/2017 SC4A
 
EP 2695445
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.11.2017 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2018 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
5 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2695445
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.08.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.08.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 02.08.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 02.08.2017 Typ Doručené
2c Opis 02.08.2017 Typ Doručené
2d Sprievodný list 02.08.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2017 Typ Odoslané
EP 2695445
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku