Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2772549
(11)  Číslo patentu  32061 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11878559.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2772549 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12Q 1/6869  C12Q 1/6809  G16B 30/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CN2011/002244 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/097062 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BGI Genomics Co., Ltd.; 21 Hongan 3rd Street, BGI Park Building 7 Floor 7-14, Yantian District, Shenzhen; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Shengpei; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
ZHANG, Chunlei; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
CHEN, Fang; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
XIE, Weiwei; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
PAN, Xiaoyu; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
WANG, Jian; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
WANG, Jun; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
YANG, Huanming; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN;
ZHANG, Xiuqing; Main Building Beishan Industrial Zone Yantian District, Shenzhen Guangdong 518083; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Metóda detekcie genetickej variácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.12.2022 
   Maximálna platnosť do  31.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2772549
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 19.11.2019 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.11.2020 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772549
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.08.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 15.08.2019 Typ Doručené
2b Opis 15.08.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 25.09.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.11.2019 Typ Odoslané
EP 2772549
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2019 BGI Genomics Co., Ltd. BGI Diagnosis Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku