Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2727268
(11)  Číslo patentu  33316 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11869043.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2727268 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161504054 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 1/00  H04B 7/06  H04W 52/14  H04W 52/02  H04W 72/12  H04L 5/00  H04L 27/36  H04W 52/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/066166 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/006198 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Apple Inc.; One Apple Park Way, Cupertino CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Xiaogang; 7808 NW Blue Pointe Ln, Portland OR 97229; US;
ZHU, Yuan; Room 605 Building 16 Mo Li Yuan Bei Yuan Jia Yuan Chao Yang District, Beijing 100012; CN;
LI, Qinghua; 5117 Chiltern Lane, San Ramon, California 94582; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Mapovanie vylepšeného fyzického downlinkového riadiaceho kanála 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.12.2019 
   Maximálna platnosť do  20.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2020 04/2020 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.09.2020 09/2020 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 03.11.2020 11/2020 MM4A
 
EP 2727268
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.11.2020 10 199,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.01.2021 9 331,00 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.01.2021 10 398,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2727268
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.01.2020 Typ Doručené
1a Opis 28.01.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 28.01.2020 Typ Doručené
1c Sprievodný list 28.01.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.02.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 04.08.2020 Typ Doručené
4a Doklad o prevode 04.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 04.08.2020 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.08.2020 Typ Platba
6 Doplnenie materiálov 11.08.2020 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 11.08.2020 Typ Doručené
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 24.08.2020 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (zaniknuté EP) 17.12.2020 Typ Odoslané
9 vnútrospisový list 04.01.2021 Typ Interné listy
10 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 26.01.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 26.01.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
10e Príloha inde neuvedená 26.01.2021 Typ Doručené
11 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 29.01.2021 Typ Platba
12 Oznámenie k poplatkom 01.02.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
EP 2727268
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.08.2020 Apple Inc. Intel Corporation
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.08.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku