Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2700829
(11)  Číslo patentu  28404 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11865978.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.05.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2700829 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16B 25/00  F16B 25/02  F16B 25/06  F16B 33/02  F16B 39/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2011/061627 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/160619 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nitto Seiko Co., Ltd.; 20 Umegahata Inokuracho, Ayabe-shi Kyoto 623-0054; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HAMANO, Sinnichi; c/o NITTO SEIKO CO. LTD. 20 Umegahata Inokura-cho, Ayabe-shi Kyoto 623-0054; JP;
NISHIMURA, Naoki; c/o NITTO SEIKO CO. LTD. 20 Umegahata Inokura-cho, Ayabe-shi Kyoto 623-0054; JP;
KOWADA, Kinya; c/o NITTO SEIKO CO. LTD. 20 Umegahata Inokura-cho, Ayabe-shi Kyoto 623-0054; JP;
UEBA, Kazuhiro; c/o NITTO SEIKO CO. LTD. 20 Umegahata Inokura-cho, Ayabe-shi Kyoto 623-0054; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Závitorezná skrutka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.05.2021 
   Maximálna platnosť do  20.05.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 26.01.2022 2/2022 MM4A
 
EP 2700829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2700829
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.04.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 14.04.2020 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2700829
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 06.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 06.09.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
4a Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
EP 2700829
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku