Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2659675
(11)  Číslo patentu  35253 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11853888.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2659675 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061427569 P, 201113336675 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.12.2010, 23.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/105  H04N 19/117  H04N 19/174  H04N 19/46  H04N 19/61  H04N 19/70  H04N 19/82   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CA2011/001411 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/088594 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dolby International AB; Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-Oost; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOROWITZ, Michael; 4310 Avenue F, Austin Texas 78751; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob pre obrázkovú segmentáciu použitím stĺpcov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2022 
   Maximálna platnosť do  28.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2659675
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2659675
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.11.2020 199,00 EUR 10
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.11.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2659675
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 28.08.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 28.08.2020 Typ Doručené
1c Opis 28.08.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2020 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.11.2020 Typ Odoslané
EP 2659675
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku