Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2658846
(11)  Číslo patentu  23271 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11853861.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2658846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201061428660 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 249/12  A61K 31/4196  A61P 9/00  A61K 31/426  A61K 31/522   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/067657 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/092395 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ardea Biosciences, Inc.; 4939 Directors Place, San Diego, CA 92121; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GALVIN Gabriel; 13257 Via Santillana, San Diego, CA 92129; US;
TREIBER Laszlo R.; 16230 Nacido Court, San Diego, CA 92128; US;
ZAMANSKY Irina; 2539 Ivy Road, Oceanside, CA 92054; US;
GIRARDET Jean-Luc; 16763 Santa Corina Court, San Diego, CA 92127; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Polymorfné formy kyseliny 2-(5-bróm-4-(4-cyklopropylnaftalén-1-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yltio)octovej a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.12.2020 
   Maximálna platnosť do  28.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 25.08.2021 16/2021 MM4A
 
EP 2658846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658846
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.12.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.12.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.12.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 04.12.2019 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2658846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 08.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 08.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 08.02.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 05.04.2017 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.04.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.07.2017 Typ Odoslané
EP 2658846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku