Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2654781
(11)  Číslo patentu  28020 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11851933.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2654781 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  97473910, 201161529682 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2010, 31.08.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61P 7/02  A61P 7/06  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/066470 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/088265 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH;
Oklahoma Medical Research Foundation; 825 N.E. 13th Street, Oklahoma City, OK 73104; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROLLINS Scott; 5501 White Fences, Oklahoma City, OK 73131; US;
ALVAREZ Richard; 4817 Clipper Xing, Edmond, OK 73013-9007; US;
ROTHER Russell; 10325 Forest Meadow Drive, Oklahoma City, OK 73151; US;
KAWAR Ziad, S.; 333 N W. 5th Street, Apt. 1802, Oklahoma City, OK 73120; US;
MCEVER Rodger, P.; 1716 Guilford Lane, Oklahoma City, OK 73120; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti P-selektínu a spôsoby ich použitia a identifikácie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2654781
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.11.2018 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2019 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2654781
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.04.2018 Typ Doručené
1b Opis 23.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.08.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 09.08.2018 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 09.08.2018 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis prevodu 09.08.2018 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 09.08.2018 Typ Doručené
5b Plná moc 09.08.2018 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 09.08.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 09.08.2018 Typ Doručené
6b Sprievodný list 09.08.2018 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 28.08.2018 Typ Odoslané
8 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2018 Typ Odoslané
EP 2654781
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.08.2018 Novartis AG Selexys Pharmaceuticals Corporation
Oklahoma Medical Research Foundation Oklahoma Medical Research Foundation
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku