Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2656611
(11)  Číslo patentu  36183 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  11850066.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2656611 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  974940 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  24.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/136  H04N 19/176  H04N 19/463  H04N 19/70  H04N 19/523  H04N 19/82  H04N 19/86  H04N 19/61   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2011/066666 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2012/088357 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Corporation; 2200 Mission College Boulevard M/S RNB-4-150, Santa Clara, CA 95054; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PURI, Atul; 2601 Elliott Avenue Suite 1000, Seattle, WA 98121; US;
SOCEK, Daniel; 2601 Elliott Avenue Suite 1000, Seattle, WA 98121; US;
CHOI, Chang-Kee; 2601 Elliott Avenue Suite 1000, Seattle, WA 98121; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Adaptívne filtrovanie kompenzácie pohybu orientované na obsah pre vysoko účinné video kódovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2022 
   Maximálna platnosť do  21.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 24.02.2021 04/2021 SC4A
 
EP 2656611
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2020 10 199,00 EUR
2 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2021 11 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2656611
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.01.2021 Typ Doručené
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.01.2021 Typ Doručené
2a Oznámenie 12.01.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 12.01.2021 Typ Doručené
2c Opis 12.01.2021 Typ Doručené
2d Sprievodný list 12.01.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.02.2021 Typ Odoslané
EP 2656611
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku